BIP

Dla Klienta

1. Procedura podłączenia do sieci

Pobierz PDF                                                                                                                                                                                                                Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

2. Wzory umów

Pobierz PDF Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Pobierz PDF

Umowa o zaopatrzenie w wodę – sezonowa

Pobierz PDF

Umowa o zaopatrzenie w wodę
 

3. Ekspertyza wodomierza

Pobierz PDF

Ekspertyza wodomierza

4. Warunki montażu dodatkowego wodomierza

Pobierz PDF

Warunki montażu dodatkowego wodomierza

5. Wnioski do pobrania

Pobierz PDF

Montaż dodatkowego wodomierza wody bezpowrotnie zużytej - Wniosek na montaż dodatkowego wodomierza

Pobierz PDF

Wniosek w sprawie możliwości podłączenia wody i kanalizacji

Pobierz PDF

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Pobierz PDF

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o zawarcie umowy

Pobierz PDF 

Wniosek w spawie odpracowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu

Pobierz PDF

Zgłoszenie zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej

Pobierz PDF

Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Pobierz PDF
 

Dodano: 2024-07-08

Ogłoszenie o naborze na stanowisko odczytywacz wodomierzy

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.odczytywacz wodomierzy    Wymagania związane ze stanowiskiem:     Wymagania niezbędne:  - obywatelstwo polskie, - wykształcenie minimum średnie, - znajomość obsługi komputera, - prawo jazdy kat. B, - sprawny technicznie samochód, który będzie można używać do celów służbowych na podstawie   odrębnej umowy, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych, -  niekaralność za przestępstwa umyślne, - nieposzlakowana opinia, - stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku,   Wymagania pożądane: - wysoka kultura osobista i komunikatywność, - samodzielność, - terminowość, -  dokładność, -  umiejętność sprawnej organizacji pracy, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, - zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, - bardzo dobra orientacja w terenie, - znajomość terenu gminy Książ Wlkp.     Wymagane dokumenty: 1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zakładka "wnioski do pobrania"), 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy (zakładka "wnioski do pobrania"), 6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia: a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   Warunki pracy na stanowisku: 1) praca wykonywana będzie na terenie gminy Książ Wlkp. oraz w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. przy ul. Stacha wichury 11a w Książu Wlkp., 2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego PSION Workabout oraz komputera stacjonarnego, 3) rodzaj pracy: praca fizyczna,             Termin i miejsce składania dokumentów:   Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 22.07.2024 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko odczytywacz wodomierzy w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp." lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zukbiuro@zukksiazwlkp.pl Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.   Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822437     KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz jego pracownicy. W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2024-06-27

OCENA JAKOŚCI WODY CZERWIEC 2024

Czytaj więcej >>