BIP

Dodano: 2024-07-08

Ogłoszenie o naborze na stanowisko odczytywacz wodomierzy

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.odczytywacz wodomierzy    Wymagania związane ze stanowiskiem:     Wymagania niezbędne:  - obywatelstwo polskie, - wykształcenie minimum średnie, - znajomość obsługi komputera, - prawo jazdy kat. B, - sprawny technicznie samochód, który będzie można używać do celów służbowych na podstawie   odrębnej umowy, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych, -  niekaralność za przestępstwa umyślne, - nieposzlakowana opinia, - stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku,   Wymagania pożądane: - wysoka kultura osobista i komunikatywność, - samodzielność, - terminowość, -  dokładność, -  umiejętność sprawnej organizacji pracy, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, - zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, - bardzo dobra orientacja w terenie, - znajomość terenu gminy Książ Wlkp.     Wymagane dokumenty: 1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zakładka "wnioski do pobrania"), 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy (zakładka "wnioski do pobrania"), 6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia: a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,   Warunki pracy na stanowisku: 1) praca wykonywana będzie na terenie gminy Książ Wlkp. oraz w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. przy ul. Stacha wichury 11a w Książu Wlkp., 2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, z wykorzystaniem przenośnego sprzętu komputerowego PSION Workabout oraz komputera stacjonarnego, 3) rodzaj pracy: praca fizyczna,             Termin i miejsce składania dokumentów:   Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 22.07.2024 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko odczytywacz wodomierzy w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp." lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zukbiuro@zukksiazwlkp.pl Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.   Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 612822437     KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora biuro@msvs.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w związku z prowadzoną rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie danych wymienionych w art. 22[1] Kodeksu Pracy. Przesłanie przez kandydata szerszego zakresu danych jest traktowane przez administratora jako wyraźne działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a w zakresie danych szczególnej kategorii. Dane będą przetwarzane przez czas rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu celem obrony przed roszczeniami ze strony kandydatów. Podanie danych w zakresie art. 22[1] KP jest obowiązkowe, a w zakresie szerszym dobrowolne, a jego nie podanie nie rodzi negatywnych skutków. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi, którym administrator zleca przetwarzanie danych oraz jego pracownicy. W związku z rekrutacją przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, możliwość jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jednak wcześniej zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2024-06-27

OCENA JAKOŚCI WODY CZERWIEC 2024

Czytaj więcej >>